Usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych zwykle kojarzą nam się z wyceną nieruchomości dokonywaną w celu zabezpieczenia hipoteki. O samym zawodzie rzeczoznawcy majątkowego wiemy natomiast niewiele. Kim jest i na czym polega jego praca? Jakie umiejętności i uprawnienia musi posiadać rzeczoznawca? Wreszcie: czy rzeczoznawcą jest każdy, kto dokonuje wyceny nieruchomości? Zacznijmy od początku.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Przyjęło się uważać, że rzeczoznawca majątkowy to osoba, która dokonuje szacunku wartości nieruchomości, na podstawie specjalnych uprawnień. W rzeczywistości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca zajmuje się wyceną nie tylko nieruchomości, ale także maszyn i urządzeń na stałe z nieruchomością związanych. Jego zadaniem jest sporządzanie ekspertyz, doradztwo w zakresie inwestycji i wycena nieruchomości do inwestycji. Z usług rzeczoznawcy korzystamy również w sprawach sądowych o podział majątku, w ustaleniu opłat czynszu za wieczyste użytkowanie czy ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Osoby posiadające kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego zwykle pracują w kancelariach rzeczoznawców majątkowych, bądź – tak, jak właścicielka firmy BRI Wyceny, pani Bernadeta Żylińska – posiadają własne kancelarie i firmy doradcze.

Czy każdy wyceniający nieruchomość jest rzeczoznawcą?

Odpowiedź na to pytanie brzmi przecząco. Dlaczego? Ponieważ wstępnej, niemającej żadnej mocy prawnej, wyceny, często dokonujemy sami, korzystając z dostępnych w sieci, bezpłatnych narzędzi. Dokonuje jej również pośrednik nieruchomości, na podstawie swej wiedzy na temat lokalnego rynku, metrażu, stanu i lokalizacji nieruchomości. Sporządzona przez niego wycena, podobnie, jak ta, której dokonujemy sami, nie ma mocy prawnej i nie może stanowić o sprawie, której jesteśmy stronami. Nie każdy zatem, kto wycenia nieruchomość jest rzeczoznawcą. Mianem tym możemy określać tylko i wyłącznie osoby posiadające niezbędne uprawnienia.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest regulowany przepisami prawa, a zasady związane z przynależnymi mu uprawnieniami określa wspomniana wyżej ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej zapisami, by uzyskać tytuł rzeczoznawcy, konieczne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Niezbędne jest również wyższe wykształcenie bądź ukończenie studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości. To nie koniec – rzeczoznawca musi również odbyć zwieńczoną egzaminem praktykę zawodową. By dokonana przez rzeczoznawcę wycena nieruchomości miała moc prawną, musi on być wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego kojarzy się z prestiżem i budzi szacunek. Nie bez przyczyny – to zawód wymagający specjalistycznej, popartej praktyką wiedzy. Od sporządzonych przez rzeczoznawcę ekspertyz często zależą losy nie tylko wycenianych nieruchomości, ale także ich właścicieli. Z tego względu, zlecając usługę wyceny, warto wybrać najlepszego, doświadczonego specjalistę. Zapraszamy do odwiedzenia: http://briwyceny.pl/